راتین خوش فی المعارض - راتین خوش

Ratinkhosh In Exhibitions

معرض Fine food استرالیا 2019

معزض Sweet Korea فی کوریا الجنوبیه 2018

معزض Food Service استرالیا 2018

غالفود دبی 2017

فرنسا سیال 2016

معرض طهران الدولي 2017

معرض هندی شینای 2017

معرض الصين 2017

غالفود دبی 2016

فرنسا سیال 2016

ألمانيا anuga 2015

معرض طهران الدولي 2015

معرض Fine food استرالیا 2015

غالفود دبی 2014

معرض سیال باریس 2014

ترکیا Ipack اسطنبول 2013

Close Menu